Embrace Nederland zoekt lid Raad van Toezicht

Stichting Embrace Nederland
De Stichting Embrace Nederland is een expertisecentrum dat innovatieve muziekprogramma’s en trainingen in de zorg- en welzijnssector ontwikkelt. Ons doel is kwetsbare mensen een beter leven te geven. Onze muziekprogramma’s voeren we samen uit met professionele zorg- en welzijnsorganisaties.

Stichting Embrace Nederland is een groeiende organisatie. We ontvangen bijdragen van meerdere fondsen (regionaal, landelijk en Europees). Voor de stichting werkt momenteel een kleine groep zzp’ers en we hebben uitgebreide pool van musici die ingezet worden op onze projecten.

Algemeen profiel
De huidige Raad van Toezicht zoekt met ingang van 2023 een nieuw lid. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een toezichthouder die beschikt over kennis van de zorg en welzijnssector en/of het sociaal domein van (het noorden van) Nederland.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging wat betreft geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid, ervaring en relevantie van het lokale en landelijke netwerk.

De kandidaat heeft:

  • aantoonbare kennis van en ervaring met de zorg- en welzijnssector en/of het sociaal domein van (het noorden van) Nederland;
  • ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol;
  • affiniteit met de culturele sector en in het bijzonder muziek;
  • het vermogen om de ontwikkelingen in de sector in relatie tot de stichting te duiden en hierover te adviseren;
  • het vermogen om de positie en ambitie van de stichting binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren;
  • een goed netwerk in de zorg- en welzijnssector en/of het sociaal domein, zodat de directie daar zo nodig gebruik van kan maken.

Raad van Toezicht
Stichting Embrace Nederland werkt conform de Governance Code Cultuur en volgt de Code Culturele Diversiteit. De stichting werkt met een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en ziet toe op directie van de stichting. De RvT houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van de organisatie. De leden zijn in staat om met de directie mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de RvT op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de leden een bepaalde achtergrond, specifieke vaardigheden en kennis. De vakinhoudelijke kennis op deelgebieden is van belang voor het functioneren van de RvT als geheel. De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Tijdsbesteding en kostenvergoeding
Deze functie is onbezoldigd. De functie vraagt een tijdsbesteding van vier vergaderingen per jaar, exclusief voorbereidingstijd. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een reiskostenvergoeding.

Procedure
Graag ontvangen wij vóór 6 februari 2023 uw motivatiebrief en cv per e-mail aan info@embracenederland.nl. Directeur-bestuurder Margot Hoiting is beschikbaar voor meer informatie via dit mailadres. Het streven is de benoeming in februari 2023 te hebben afgerond.